Forma prawna wg standardu zapisu:

 • Organy władzy, administracji rządowej
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
 • Wspólnoty samorządowe
 • Sądy i trybunały
 • Skarb państwa
 • Spółki partnerskie
 • Spółki akcyjne
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki jawne
 • Spółki cywilne
 • Spółki komandytowe
 • Spółki komandytowo – akcyjne
 • Spółki przewidziane przepisami innych ustaw niż Kodeks Handlowy i Kodeks Cywilny lub formy, do których stosuje się określone przepisy o spółkach
 • Państwowe przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwa komunalne
 • Państwowe jednostki organizacyjne
 • Gminne samorządowe jednostki organizacyjne
 • Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
 • Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
 • Spółdzielnie
 • Fundacje
 • Fundusze
 • Kościół katolicki
 • Inne kościoły i związki wyznaniowe
 • Stowarzyszenia
 • Organizacje społeczne oddzielnie niewymienione
 • Partie polityczne
 • Związki zawodowe
 • Organizacje pracodawców
 • Samorząd gospodarczy i zawodowy oddziały
 • Oddziały przedsiębiorców zagranicznych
 • Przedstawicielstwa zagraniczne
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Związki grup producentów rolnych
 • Bez szczególnej formy prawnej

with Spread Parameter plugin by YD Wordpress Development